Меню
Количка

Вече 25 години ИВЕНТАС ЕООД работи, за да осигури на клиентите доверие в качеството на предлаганите продукти

Запознайте се с условията на нашата Гаранционна и сервизна политика

Уважаеми клиенти,

ИВЕНТАС ЕООД иска да създаде у клиентите доверие в качеството на своите продукти. Гаранцията на продуктите е указана в гаранционна карта, придружаваща продукта. За продукти, непридружавани от гаранционна карта важат указанията на ЗЗП. Ако в течение на гаранционния период възникне дефект, дължащ се на некачествени материали или изработка, ние ще го ремонтираме безплатно или ще заменим въпросната част.


Какво покрива гаранцията?

Повреди, резултат от фабрични дефекти на вложените материали и/или техническа разработка, при условие, че продуктът през цялото време е бил използван в нормални условия и е бил поддържан правилно в съответствие с инструкциите. Преди употреба прочетете внимателно инструкцията за употреба. 


Подробности за гаранцията

Кой може да ползва гаранцията? Единствено първоначалният купувач, отбелязан в гаранционната карта или друг документ, доказващ покупка, закупил нов продукт от упълномощен търговец на територията на Република България. Изисква се гаранционна карта и доказателство за покупката.


ВНИМАНИЕ:

Какво не покрива гаранцията?

Продукт втора употреба. Модифициран продукт. Зле поддържан продукт.

Повреди поради износване и скъсване, разрези, злополука, немарливост или небрежност. Неправилна употреба (включително, но не само): употреба не по предназначение; неспазване на инструкциите; повреда при транспортиране, т.е. повреда при пренасяне.

ИВЕНТАС ЕООД не осигурява гаранция в случаите на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, в следствие на природни бедствия /гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари/, токови удари, работа в замърсена или запрашена среда, наличие на инсекти, химикали или течности, опити за поправка от неоторизирани лица или фирми или други външни въздействия. При тези случаи ремонтите са за сметка на купувача и гаранцията отпада.


Гаранционните задължения на ИВЕНТАС ЕООД отпадат също и при следните случаи:

1. Не са спазени условията за монтаж, съхранение и експлоатация, посочени в инструкцията за употреба;

2. Изделието е разпломбирано от купувача преди изтичане на гаранционния срок;

3. Направена е модификация или опит за отстраняване на повреда от купувача или от лица, неупълномощени от ИВЕНТАС ЕООД;

4. Има несъответствие между данните в гаранционната карта и самото изделие или опити за подправяне на гаранционната карта, модела или серийния номер на изделието или на гаранционната лепенка;

5. Повреди настъпили при транспортиране, механични повреди по корпуса, по външни или вътрешни елементи и аксесоари подлежащи на износване;

6.  Повреди настъпили при възникнали неподходящи входни и захранващи напрежения вследствие на включване на периферни устройства, системи и аксесоари;

7. Продуктови характеристики, които са незначителни и не са следствие от дефектни материали или изработка.

8. Неправилна и неуместна употреба;

9.   Нормално износване при употребата на продукта;

10.Нормално обезцветяване при излагане на слънчева светлина;

11.Оставяне на деца без надзор;

12.Ако не пазите гаранционна карта и касовата бележка за покупката.


Гаранцията не покрива продукти и/или части на продукти, които подлежат на износване, чието естество позволява те да бъдат разглеждани като консумативи или които са изработени от стъкло.

Гаранцията не е валидна, ако дефектът се дължи на повреда в резултат на неправилна употреба или лоша поддръжка (напр. части, задръстени от накип или прах).

За да се използва продуктът правилно, потребителят трябва да се придържа стриктно към всички инструкции за експлоатация и трябва да се въздържа от действия или начини на употреба, обозначени като нежелателни или за които в инструкциите има предупреждение да не се предприемат.


Oграничения на гаранцията за определени продукти и материали 

За някои продукти гаранцията може да е в зависимост от определени ограничения, например според вида на използвания материал. 

Ограниченията на гаранцията, ако съществуват, могат да бъдат намерени в раздела “Гаранционни ограничения” в главата “Гаранция и сервизно обслужване” на указанията за използване на продукта.

Гаранционното обслужване се извършва в 30-дневен срок.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 –115 от Закона за защита на потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:


1.стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2.значимостта на несъответствието;

3.възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.


Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2)                    (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3)                    (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4)                    (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5)                    (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.


Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:


1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.


(2)                    Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3)                    Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4)                    Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2)                    Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3)                    Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

1.правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;

2.съдържанието и обхвата на търговската гаранция;

3.съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача. (3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.


Разходи за потребителя извън гаранцията

Когато не е предоставено доказателство за покупката или гаранцията на продукта е изтекла, производителят (или негов представител) си запазва правото да поиска заплащане за услугата и/или заменени/ремонтирани части. Производителят (или негов представител) може да поиска и заплащане за обратния транспорт.


С кого да се свържете? 

Моля, по въпроси във връзка с гаранцията или сервиза се обръщайте към търговския обект, от който сте закупили продукта. От вас се изисква да представите гаранционната карта и доказателство за покупката.

Служителите на търговския обект ще ви уведомят за следващата стъпка. 

Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.112 - 115 от ЗЗП.

Тази гаранция не засяга правата, предоставени Ви по силата на българското законодаделство за защита на потребителите.


Благодарим Ви, че избрахте нас!