Меню
Количка

Запознайте се с условията на нашата Гаранционна и сервизна политика

Вече 25 години ИВЕНТАС ЕООД работи, за да осигури на клиентите доверие в качеството на предлаганите продукти

Уважаеми клиенти,

ИВЕНТАС ЕООД иска да създаде у клиентите доверие в качеството на своите продукти. Гаранцията на продуктите е за срок от 2 /две/ години, считано от датата, на която потребителят е получил стоката. Ако в течение на този двугодишен период възникне дефект, дължащ се на некачествени материали или изработка, ние ще го ремонтираме безплатно или ще заменим въпросната част.

Какво покрива гаранцията?

Повреди, резултат от фабрични дефекти на вложените материали и/или техническа разработка, при условие, че продуктът през цялото време е бил използван в нормални условия и е бил поддържан правилно в съответствие с инструкциите. Преди употреба прочетете внимателно инструкцията за употреба. 

Подробности за гаранцията

Кой може да ползва гаранцията? Единствено първоначалният купувач отбелязан тук, закупил нов продукт от упълномощен търговец на територията на Република България. Изисква се гаранционна карта и доказателство за покупката.

ВНИМАНИЕ:

Какво не покрива гаранцията?

Продукт втора употреба. Модифициран продукт. Зле поддържан продукт.

Повреди поради износване и скъсване, разрези, злополука, немарливост или небрежност. Неправилна употреба (включително, но не само): употреба не по предназначение; неспазване на инструкциите; повреда при транспортиране, т.е. повреда при пренасяне.

ИВЕНТАС ЕООД не осигурява гаранция в случаите на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, в следствие на природни бедствия /гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари/, токови удари, работа в замърсена или запрашена среда, наличие на инсекти, химикали или течности, опити за поправка от неоторизирани лица или фирми или други външни въздействия. При тези случаи ремонтите са за сметка на купувача и гаранцията отпада.

Гаранционните задължения на ИВЕНТАС ЕООД отпадат също и при следните случаи:

1. Не са спазени условията за монтаж, съхранение и експлоатация, посочени в инструкцията за употреба;

2. Изделието е разпломбирано от купувача преди изтичане на гаранционния срок;

3. 3. Направена е модификация или опит за отстраняване на повреда от купувача или от лица, неупълномощени от ИВЕНТАС ЕООД;

4. Има несъответствие между данните в гаранционната карта и самото изделие или опити за подправяне на гаранционната карта, модела или серийния номер на изделието или на гаранционната лепенка;

5. Повреди, настъпили при транспортиране, в случай, че потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките и избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца.

6. Повреди настъпили при възникнали неподходящи входни и захранващи напрежения вследствие на включване на периферни устройства, системи и аксесоари;

7. Продуктови характеристики, които са незначителни и не са следствие от дефектни материали или изработка. 

8. Неправилна и неуместна употреба;

9. Нормално износване при употребата на продукта;

10. Нормално обезцветяване при излагане на слънчева светлина;

11. Оставяне на деца без надзор;

12. Ако не пазите гаранционна карта и касовата бележка за покупката.

Гаранцията не покрива продукти и/или части на продукти, които подлежат на износване, чието естество позволява те да бъдат разглеждани като консумативи или които са изработени от стъкло.

Гаранцията не е валидна, ако дефектът се дължи на повреда в резултат на неправилна употреба или лоша поддръжка (напр. части, задръстени от накип или прах).

За да се използва продуктът правилно, потребителят трябва да се придържа стриктно към всички инструкции за експлоатация и трябва да се въздържа от действия или начини на употреба, обозначени като нежелателни или за които в инструкциите има предупреждение да не се предприемат.

Oграничения на гаранцията за определени продукти и материали 

За някои продукти гаранцията може да е в зависимост от определени ограничения, например според вида на използвания материал. Ограниченията на гаранцията, ако съществуват, могат да бъдат намерени в раздела “Гаранционни ограничения” в главата “Гаранция и сервизно обслужване” на указанията за използване на продукта.

Гаранционното обслужване се извършва в 30-дневен срок.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията съгласно чл. 33 и сл. от ЗПЦСЦУПС и чл. 103а-103в от ЗЗП:

Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Раздел III.

Средства за защита на потребителите. Право на регресен иск

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената;

3. да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2. значимостта на несъответствието, и

3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;

2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;

3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.


Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;

3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

Глава четвърта.

РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 41. Потребителят има право да предяви рекламация за:

1. непредоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно чл. 16;

2. несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно чл. 17 и 18 за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие;

3. несъответствие на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, съгласно чл. 33 - 36.

Чл. 42. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, независимо от това дали производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за тях.

(2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, и привеждането на стоката в съответствие се извършва чрез замяна, продавачът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Чл. 43. (1) Рекламацията на цифрово съдържание или цифрова услуга се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. Рекламацията на стока, в т.ч. на стока, съдържаща цифрови елементи, се предявява пред продавача или пред упълномощено от него лице.

(2) Рекламацията се подава устно или писмено.

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга или на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 44. (1) Рекламацията на цифровото съдържание или цифровата услуга може да се предяви в рамките на:

1. две години от предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът предвижда еднократно предоставяне или поредица от отделни действия по предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга;

2. периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъдат предоставени съгласно сключения договор, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга в рамките на определен период от време.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие.

Чл. 45. (1) Рекламацията на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката.

(2) Рекламацията на стоки, съдържащи цифрови елементи, може да се предяви в рамките на:

1. две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга;

2. две години, считано от доставянето на стоките и започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в рамките на определен период от време;

3. периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъде предоставено/предоставена, съгласно договора за продажба, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за срок, по-дълъг от две години.

(3) Срокът по ал. 1 и 2 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, в съответствие.

(4) Ако производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламация по ал. 1 и 2, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция при условията, посочени в нея.

Чл. 46. Търговците, предоставящи цифрово съдържание и цифрови услуги, и продавачите на стоки, в т.ч. на стоки, съдържащи цифрови елементи, са длъжни да приемат рекламациите на потребители, ако са предявени своевременно.

Чл. 47. (1) Продавачът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки във всяко едно от местата, посочени в ал. 3.

(2) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

(3) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на продавача, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на продавача на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

(4) Когато продавачът удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

Чл. 48. Предявяването на рекламация пред търговеца за цифровото съдържание и цифровата услуга и пред продавача за стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, не е пречка за предявяване на иск в съда.

Разходи за потребителя извън гаранцията

Когато не е предоставено доказателство за покупката или гаранцията на продукта е изтекла, производителят (или негов представител) си запазва правото да поиска заплащане за услугата и/или заменени/ремонтирани части. Производителят (или негов представител) може да поиска и заплащане за обратния транспорт.

С кого да се свържете? 

Моля, по въпроси във връзка с гаранцията или сервиза се обръщайте към търговския обект, от който сте закупили продукта. От вас се изисква да представите гаранционната карта и доказателство за покупката. Служителите на търговския обект ще ви уведомят за следващата стъпка. Дефектната стока се представя в оригиналната си опаковка на мястото на закупуването й.

Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 33 и сл. от ЗПЦСЦУПС и чл. 103а-103в от ЗЗП. Тази гаранция не засяга правата, предоставени Ви по силата на българското законодателство за защита на потребителите относно подаване на жалба/сигнал до Комисията за защита на потребителите, сезиране органите за Алтернативно решаване на споровете, включени в списъка по чл. 181п от ЗЗП, колективна защита по чл. 56 от ЗПЦСЦУПС, както и да сезират компетентния съд.

Благодарим Ви, че избрахте нас!