Меню
Количка

Общи условия

Общи условия за ползване на уебсайта

Дата на последно изменение: 23.05.2022 г.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между "ИВЕНТАС" ЕООД и лицата, посещаващи и/или ползващи уебсайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес www.iventas.bg.

Консултации относно характеристиките на стоките и условията за закупуване могат да се извършват чрез запитване по електронната поща до адрес e-shop@iventas.bg, на телефон 02 955 5115 или чрез формата за изпращане на съобщения, налична на страницата за контакт. Консултантите ни са на разположение всеки ден (с изключение на официалните празници) от 10:30 ч. до 19:00 ч.

1. Определение за някои понятия

"Общи условия" означава настоящите условия. Общите условия обвързват всички ползватели на сайта. С натискането (избора, "кликването") на която и да било препратка ("линк"), бутон или друг активен елемент, находящ се на уебсайта, с изключение на водещите към настоящата страница, Вие изрично се съгласявате с общите условия за ползването на уебсайта и електронния магазин и се задължавате да ги спазвате.

"Ивентас", "Дружество", "Администратор", "Търговец", "Продавач" или "Ние" означава "ИВЕНТАС" ЕООД, ЕИК: 131365343, номер по ЗДДС: BG 131365343, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. "Симеоновско шосе" № 130.

"Сайт" или "Уебсайт" означава уебсайта, находящ се на адрес www.iventas.bg.

"Електронен магазин" означава виртуалния магазин, находящ се на адрес www.iventas.bg и предоставящ възможност за закупуване на стоки от търговеца чрез използването на интернет.

"Ползвател" означава всяко лице, посещаващо която и да било от страниците на сайта и/или ползващо неговите функционалности.

"Купувач" означава всяко лице, извършващо покупка на стока или услуга от електронния магазин.

"Потребител" означава всяко физическо лице, имащо качеството "потребител" по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

"Лични данни" означава понятието "лични данни" по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. (Регламент (ЕС) 2016/679).

"Наложен платеж" означава понятието "наложен платеж" по смисъла на §1, т.12 от ДР на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

"Пощенски паричен превод" означава понятието "пощенски паричен превод" по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗПУ.

2. Общи указания

Този уебсайт е собственост на и се администрира от "ИВЕНТАС" ЕООД, регистрирано по Търговския закон на Република България, ЕИК: 131365343, номер по ЗДДС: BG 131365343, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. "Симеоновско шосе" № 130.

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между "ИВЕНТАС" ЕООД (от една страна) и ползвателите на електронни страници в интернет и на услуги, намиращи се на и предлагани чрез уебсайта (от друга страна). Настоящите общи условия също така уреждат взаимоотношенията между горепосочените страни в случаите, когато ползвателите закупуват от търговеца стоки или услуги чрез уебсайта.

За ползване на сайта се смята всяко посещение или преглед на някоя от неговите страници, без значение дали ползвателят е извършил регистрация, поръчка, публикация или друга форма на комуникация със сайта. Настоящите общи условия са достъпни за ползвателя от всички страници на сайта и се считат за приети от ползвателя с факта на ползването на сайта. Освен с тези общи условия, ползването на определени страници и услуги на сайта може да обвързва ползвателя с допълнителни условия, изрично указани от търговеца преди да бъде осигурен достъп до тях.

При ползване на сайта ползвателят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други изисквания, въведени от действащото национално и международно законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите общи условия.

Предварителното запознаване с настоящите общи условия е задължително и за осъществяване на покупка от електронния магазин. Използването на уебсайта, включително за извършване на онлайн покупки, означава, че сте се запознали с настоящите общи условия, приемате ги и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с настоящите общи условия, не ползвайте уебсайта.

Настоящите общи условия могат да бъдат променяни и актуализирани от администратора по всяко време и без специално уведомяване на ползвателите. Администраторът не носи отговорност, ако ползвателят не се е запознал с актуалния вариант на общите условия.

3. Условия за използване на уебсайта

За да използва уебсайта, ползвателят трябва да разполага с достъп до интернет пряко или чрез други устройства, които осигуряват достъп до съдържание в интернет. Ползвателят следва да си осигури ползването на оборудване, осигуряващо достъп до интернет, включително (но не изчерпателно) модем, компютър, таблет или смартфон. Търговецът предоставя информацията, налична на уебсайта, но не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, свързани с работата на горепосоченото оборудване и препятстващи ползването на уебсайта.

Ползвателят разбира и се съгласява с обстоятелството, че търговецът не поема и не носи каквато и да било отговорност за наличността, навременността и актуалността на информацията на сайта, включително (но не изчерпателно) относно направени от ползвателя поръчки, наличност на продукти, продуктови характеристики и мнения относно продукти. Търговецът също така не поема и не носи каквато и да било отговорност за преки щети, пропуснати ползи или други претърпени от ползвателя или от трети лица вреди, които са настъпили в резултат на ползване на сайта или на невъзможност същият да бъде ползван, например поради технически проблеми, извършване на профилактика, решение на търговеца и/или на системния администратор и др.

Ползвателят разбира и се съгласява с обстоятелството, че информацията относно представените на сайта стоки, включително (но не изчерпателно) относно техните външен вид, технически характеристики, гаранционни условия и начин на употреба, е предоставена на търговеца от производителя, вносителя и/или дистрибутора на съответната стока. Търговецът не носи отговорност в случай на невярна, неправилна или неточна информация, или на вярна информация, представена по заблуждаващ начин, разминаване между представения и действителния продукт, печатни грешки и други от така предоставената му информация.

За публикуване на мнение (отзив) за стока е необходима регистрация. Публикуването на мнение се извършва от администратора след едностранна преценка относно уместността и основателността на съдържанието. Мненията се изписват на български език (на кирилица) и трябва да съдържат единствено обективните впечатления на автора за съответната стока относно предимствата и недостатъците, установени в процеса на използването ѝ. Не се публикуват мнения, които не отговарят на горепосоченото съдържание, включително (но не изчерпателно) такива без връзка със стоката, изразяващи чужди впечатления, с информация за наличност или цена извън сайта, с рекламни послания, с послания, уронващи престижа на търговеца или на трети лица, с нецензурно, обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание, както и със съдържание, което е неуместно или застрашаващо законни права и интереси на търговеца или на трети лица. Публикуваните в сайта мнения включват единствено представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено позицията на автора. Търговецът не носи отговорност за съдържанието на мненията, публикувани от ползвателите на сайта. С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично се съгласява, че търговецът може, във всеки момент и изцяло по собствена преценка, освободен от всякаква отговорност и без да е необходимо да се обосновава, да не публикува или да премахне което и да било предоставено мнение без значение от неговото съдържание.

Предоставените на сайта препратки ("линкове") към адреси в интернет, администрирани от трети лица, са публикувани единствено за удобство на ползвателите. При избор на такава препратка (съответно при посещение на адреса, към който тя води), ползвателят напуска страниците на сайта и се пренасочва към информация, която не е предоставена от търговеца. Настоящите общи условия не се прилагат за адреси извън сайта. Търговецът не контролира съдържанието, намиращо се на тези адреси, съответно не поема каквато и да било отговорност за техните съдържание, сигурност и/или поведение. Търговецът не налага и не препоръчва на своите ползватели други сайтове и/или информацията, публикувана на тях. Взаимодействието между ползвателя и сайта, включително осъществяването на покупки чрез сайта, не е поставено в зависимост от посещение на сайтове на трети лица. Използването на наличните на сайта препратки, както и всички рискове, свързани с това използване, са изцяло в отговорност на ползвателя.

4. Регистрация на сайта и задължения на ползвателя при регистрация и при ползване на сайта без регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан и от него могат да бъдат правени покупки без регистрация от страна на ползвателя. Когато ползвателят прави покупка от сайта без регистрация, предоставените в този случай данни се обработват само във връзка с изпълнението на съответната поръчка.

Определени части от съдържанието на сайта и определени услуги и/или функционалности, предоставяни чрез него, изискват от ползвателя валидна регистрация за създаване на профил. Регистрацията е безплатна и изцяло доброволна. Регистрация се извършва единствено от лица, навършили 18 години, чрез попълване на регистрационен формуляр. Със създаването на профил ползвателят декларира, че е на възраст над 18 години.

Извършването на регистрация е свързано с предоставяне на лични данни на ползвателя, например информация относно имена, адрес на електронна поща и др. С един адрес на електронна поща може да бъде направена регистрация само на един профил.

Ползвателят се задължава да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си съгласно изискванията на формуляра за регистрация. При наличието на основателни съмнения или при констатиране, че предоставената информация е невярна, неточна или непълна, администраторът има правото (1) временно да спре или (2) да прекрати действието на профила на ползвателя, (3) да забрани частично или изцяло ползването на сайта и (4) да заличи профила на ползвателя. Същите действия могат да бъдат предприети и спрямо ползватели, нарушаващи настоящите общи условия, както и спрямо ползватели, чието поведение бъде квалифицирано от търговеца като некоректно или застрашаващо сигурността на сайта.

Начинът, по който администраторът обработва личните данни, предоставени от ползвателя, се ръководи от политиката за сигурност на личните данни на физически лица. С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично се съгласява неговите (нейните) лични данни, въведени, съхранени или по друг начин подадени към системата на сайта, да бъдат обработвани от администратора съгласно горепосочената политика.

Чрез извършването на регистрация ползвателят се счита за информиран, че администраторът има право да изпраща съобщения и електронна поща както във връзка с изявените от  ползвателя очаквания и цели, така и за целите на директния маркетинг и рекламата на стоки и услуги. Същевременно на всеки ползвател се дава възможност, в случай на получаване на съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Всеки подобен отказ ще бъде уважен незабавно.

Ползването на профила и достъпа до определени части от сайта може да изискват въвеждането на потребителско име и парола, които се въвеждат от ползвателя по време на регистрацията. Ползвателят е отговорен за запазването на своята парола и друга конфиденциална информация в тайна, както и за всички действия в сайта (без значение дали са извършени лично от него или от трети лица), извършени след регистрация с неговите потребителско име и парола. Администраторът на сайта не отговаря за каквито и да било загуби или вреди, произтичащи от недобросъвестно ползване на чужда парола и/или потребителско име в сайта. Ползвателят се съгласява да уведоми незабавно администратора в случай, че констатира неоторизирано ползване на неговите потребителско име и/или парола или на друго нарушение на сигурността на сайта.

Изтриването на създаден в системата на сайта профил може да бъде направено единствено от администратора. В случай, че ползвателят желае да изтрие своя профил на сайта, той (тя) следва да се обърне към администратора чрез електронната поща и да заяви изтриването на съответния профил. В този случай ползвателят следва да изпрати горепосоченото писмо единствено от адреса на електронна поща, използван за създаването на профила. Адресът на електронна поща на администратора, до който ползвателите могат да изпращат заявления за изтриване на профил, е следният: e-shop@iventas.bg. Доколкото изтриването на профил е свързано с обработка на лични данни, към процедурата е приложима политиката за сигурност на личните данни на физически лица.

Администраторът има право да спре, блокира или прекрати ползването на сайта от страна на ползвателя по всяко време и без предизвестие. В случай на спиране, блокиране или прекратяване, ползвателят няма да има възможност да посещава определени страници на сайта и да ползва определени материали от него. Въпреки това ограниченията, свързани с правата над материалите, получени чрез или свалени от сайта, както и освобождаването от отговорност на администратора във връзка с тези материали, остават в сила.

5. Авторски права и ограничения, свързани с тях

Сайтът и всички материали, публикувани на него, представляват интелектуална собственост на администратора или на трети лица, дали съгласието си техни материали да бъдат публикувани от администратора. В този смисъл сайтът и материалите, публикувани на него, са обект на авторско право, защитено от съответните български и международни нормативни актове.

Администраторът дава право на ползвателите да ползват информацията и услугите, предоставяни чрез сайта, при условие, че не се нарушават авторски права, без значение дали принадлежат на "ИВЕНТАС" ЕООД или на трети лица. По-конкретно (но не изчерпателно), не се разрешава наличните на сайта материали, включително (но не изчерпателно) снимки, илюстрации, запазени марки, текст, аудио и видео съдържание, да бъдат променяни, копирани, прехвърляни, превеждани или разпространявани по какъвто и да било начин и чрез какъвто и да било способ (включително чрез електронна кореспонденция или друг електронен метод), за каквато и да било публична или търговска цел. Не се разрешава и неоторизираното ползване на наличните на сайта материали в други сайтове.

Въпреки горното, ползвателят може да запише и/или отпечата единично копие на отделни страници от сайта за свои лични, нетърговски цели, при условие че запази всички текстове и маркировки, засягащи правата на авторите.

Чрез публикуването или изпращането на материали към сайта (включително, но не изчерпателно коментари, публикации, снимки и видеоматериали), ползвателят декларира, че:

1. публикуваните материали са негова собственост или че публикацията им се извършва с изричното съгласие на техните автори или собственици, както и че не се нарушават авторски и сродни на тях права, права върху търговски марки и/или други права върху интелектуална собственост;

2. е на възраст над 18 години.

Чрез публикацията или изпращането на материали ползвателят гарантира на администратора и на лицата, упълномощени от него, правото да ползват тези материали безплатно, винаги и без териториални ограничения. Това включва ползването, копирането, възпроизвеждането, публикуването, продаването, създаването на преработки и използването с търговска цел (включително чрез електронна кореспонденция или друг електронен метод) на тези материали, изцяло или отчасти, по всякакъв начин и чрез всякакви способи. Във връзка с упражняването на тези права ползвателят гарантира на администратора и на лицата, упълномощени от него, правото ползвателят да бъде назоваван и идентифициран като автор на съответните материали чрез своите имена, електронен адрес или псевдоним в интернет по начин, какъвто администраторът намери за подходящ. Ползвателят се съгласява, че администраторът има право, но не е задължен, да използва, представя или разпространява неговите гореспоменати материали, както и че администраторът може да реши да прекрати ползването или представянето на такива материали по всяко време, по свое усмотрение и без предизвестие.

Ползвателят има право да публикува препратка (линк) към сайта на собствената си презентация в интернет, но не и по начин, който да заявява или внушава взаимоотношения на спонсорство или патронаж. Въпреки това ползвателят няма право, без да получи предварително изричното писмено одобрение на администратора, да откроява материали от сайта на собствените си страници в интернет, да ги поставя в бутони, илюстрации или други активни изображения и да ги прави част от други страници в интернет.

Всички стоки, предлагани от търговеца и защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), се предлагат в оригиналния си вид, с оригиналната си опаковка и/или на оригиналния си носител, без каквото и да било въздействие от страна на търговеца и според лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите, вносителите и/или дистрибуторите им за Република България. При покупко-продажба на стока или услуга, представляваща или включваща обект на авторски и/или патентни права, търговецът не предоставя каквито и да било допълнителни права и/или лицензи за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите от производителя, вносителя и/или дистрибутора на стоката.

6. Представяне на стоки и услуги на сайта

Представените на сайта стоки и услуги са разделени по групи и подгрупи. В страницата на всяка отделна стока или услуга, представена на сайта, са посочени цената и основните характеристики, както и допълнителна информация. Целта на този тип представяне е да се подпомогне ползвателят да направи информиран избор при покупката на търсената от него стока или услуга. Търговецът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката или услугата, които не касаят основните нейни характеристики, и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Публикуваните на сайта снимки на стоки са примерни и с илюстративен характер. Възможни са разминавания между снимките и действителния вид и параметри на стоките. В случай, че снимката на стоката включва декорация и/или други обекти с илюстративен характер, те не са включени в цената.

Търговецът си запазва правото да публикува наименования, модели, номенклатури и друга информация за стоки и услуги на език, различен от български, когато (1) съществува опасност при превод да се изгуби съществена информация относно характеристиките на стоката, (2) няма общоприета еднозначна терминология на български език или (3) самата стока е носител на информация на чужд език.

Всички посочени на сайта цени са в български лева с включен данък добавена стойност (ДДС), когато такъв е приложим. В цените са включени и всички други приложими данъци и такси, освен цената за обработка и/или доставка, която е посочена отделно в случай, че е приложима. В случаите, когато стоката има няколко различни модификации, на нейната страница са посочени цени за всяка от модификациите. Посочените на сайта цени са валидни от момента на тяхното публикуване и/или изменение.

Цените по потвърдени от търговеца онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. При извършването на поръчка от сайта купувачът е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта в момента на потвърждаване на поръчката, независимо от това дали цената в следващ момент е по-ниска или по-висока от нея.

Търговецът има право по всяко време и без предизвестие към ползвателите и към трети лица да прави промени в цените на стоките и услугите, публикувани на сайта. При същите условия търговецът има право да прави промени и в останалата информация, касаеща стоките и услугите.

Цялата информация за стоките и услугите, представена на сайта, включително (но не изчерпателно) дизайн, модели, цени, наличности, описание и местонахождение, е валидна единствено и само към момента на нейното представяне на сайта. Търговецът има правото по всяко време да променя тази информация без предварително или последващо известяване на ползвателите. Във всички случаи промените имат действие занапред и не засягат поръчки, потвърдени от търговеца преди извършването им. Отговорност на ползвателя е да следи дали общите условия за ползване на сайта и/или представената информация за стоките са променени спрямо последното посещение на сайта и/или спрямо последната направена поръчка.

Възможно е някои от публикуваните на сайта стоки да не са актуални и/или да са излезли от търговския оборот, като администраторът не поема отговорност да ги актуализира. Възможно е информация, публикувана са сайта, да се отнася до стоки или услуги, които не се предлагат или не са достъпни в момента.

В случаите, когато определена стока изисква специфичен монтаж (например инсталиране на захранващ кабел, сглобяване и/или монтиране на мебели), ползвателят може да получи от търговеца информация относно възможностите за извършване на монтажа, като се свърже с него чрез горепосочените данни за контакт. В определени случаи търговецът може да предложи на ползвателя извършване на специфичен монтаж безплатно или срещу заплащане. В случаите, когато стоката се предлага с безплатен монтаж, това обстоятелство е указано на страницата на съответната стока, а условията за извършването на безплатен монтаж се уговарят между ползвателя и търговеца преди доставката.

В случаите, когато определена стока се предлага с цифрово съдържание, информацията за функционалността на цифровото съдържание, включително приложимите мерки за техническа защита, е обявена на страницата на стоката. Оперативната съвместимост на цифровото съдържание с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни, е обявена на страницата на стоката. Информация относно цифрово съдържание на стоките и приложимите мерки за техническа защита, както и относно неговата оперативна съвместимост, може да бъде получена и при свързване с търговеца чрез данните за контакт.

Освен чрез сайта, търговецът може да представя стоки и услуги и чрез други електронни платформи, например чрез реклами в други уебсайтове и чрез социалните мрежи. Представяне на стоки и услуги извън сайта може да бъде извършено чрез автоматизирана система за трансфер на данни от сайта и чрез отделни публикации. Във всички случаи на представяне на стоки и услуги извън сайта, ползвателят - след избор ("клик") на публикация или позиция от каталог - бива пренасочен към страницата на сайта, върху която се съдържа подробната информация за съответната стока или услуга. Всички действия, свързани с реализацията на покупко-продажбата, се извършват на и чрез сайта. Покупко-продажбата се осъществява въз основа на избора на ползвателя, направен на сайта и с оглед представената на сайта информация за стоката или услугата, а не с оглед представянето на стоката или услугата извън сайта.

Освен чрез сайта, търговецът може да представя стоки и услуги и чрез изпращане на рекламни съобщения и/или рекламен бюлетин по електронната поща до адрес на ползвателя, предоставен от последния при ползването и/или регистрацията на сайта. Ползвателят на сайта може във всеки момент да откаже да получава съобщения от подобен тип от търговеца, който отказ ще бъде уважен от търговеца незабавно. С приемането на настоящите общи условия ползвателят изрично се съгласява да получава горепосочените рекламни съобщения и/или рекламен бюлетин по електронната поща до момента, в който откаже получаването им или до момента, в който търговецът преустанови тяхното изпращане. Подробности относно начините, по които търговецът обработва личните данни на ползвателите, включително техния адрес на електронна поща, са публикувани в политиката за сигурност на личните данни на физически лица.

От сайта могат да бъдат закупени издавани от търговеца подаръчни ваучери на различна стойност. Ваучерът може да бъде ползван при покупки както от сайта, така и от физическите магазини на търговеца. Ваучерът може да бъде ползван от всяко пълнолетно лице, което (1) при извършване на покупка от сайта регистрира ваучера в полето "Ваучер за отстъпка" на етап "Плащане" или (2) при извършване на покупка в някой от физическите магазини на търговеца представи ваучера в оригинал. И в двата случая ваучерът бива разменен за съответните стока (стоки) и/или услуга (услуги), предлагани от търговеца. Ваучерът може да бъде разменен за всички продукти, предлагани от търговеца, съответстващи на паричната равностойност на ваучера.

В случай, че сумата по ваучера е по-малка от цената на избраната стока или услуга, разликата се доплаща от клиента, използващ ваучера за съответната покупка. Доплащането се извършва при условията и сроковете, валидни за стандартни покупки и според избрания от клиента начин на плащане.

В случай, че сумата по ваучера е по-голяма от цената на избраната стока или услуга, клиентът може със същата поръчка да закупи допълнителна стока или услуга (допълнителни стоки или услуги) от търговеца на стойност до остатъка от ваучера. В случай, че клиентът не закупи допълнителни стоки или услуги, разликата между стойността на избраната стока или услуга и стойността на ваучера не се възстановява и не може да бъде ползвана за бъдещи покупки.

Ваучерът важи за еднократна покупка от сайта или от някой от физическите магазини на търговеца. Ваучерът не може да бъде заменян за неговата парична равностойност и не може да бъде връщан, освен в случаите на отказ от потребителски договор, сключен от разстояние (т. 10 от настоящите общи условия).

В случай, че (1) потребител упражни правото си на отказ от договор, сключен от разстояние и (2) закупените по този договор стоки и/или услуги са заплатени с ваучер, на потребителя се издава нов ваучер. В случай, че потребителят е извършил доплащане с парична сума, сумата по това доплащане се възстановява по банков път съгласно условията по т. 10 от настоящите общи условия.

Към покупките на ваучер чрез сайта са приложими условията за отказ от потребителски договор, сключен от разстояние, описани в т. 10 по-долу. Отказът от такъв договор с предмет ваучер е допустим единствено в случаите, когато съответният ваучер (1) не е ползван от потребителя и (2) не е изтрито сивото поле с код на гърба на ваучера.

Търговецът не носи отговорност за изгубени или унищожени ваучери.

В определени случаи (например, но не изчерпателно, в хода на рекламни кампании, при провеждане на семинари и други мероприятия, при извършване на първа покупка от сайта, при онлайн маркетинг) търговецът може да предоставя на определени ползватели промоционален код ("промокод"). Промокодът представлява уникална комбинация от символи, при въвеждането на която съответният ползвател може да ползва ценово предимство при извършване на покупка чрез сайта. Ценовото предимство може да се изразява в конкретна сума или в процент отстъпка, като сумата или отстъпката се приспадат от стойността на поръчката или от стойността на конкретни стоки в поръчката. Определени промокодове могат да бъдат ползвани единствено от регистрирани, респективно нерегистрирани потребители. Промокодът може да бъде предаден от търговеца на ползвателя лично (например, но не изчерпателно, по време на мероприятия или в търговския обект на търговеца), по телефона, чрез социалните мрежи, по електронната поща или чрез сайта по време на процедурата за поръчка и закупуване на стоката. В общия случай промокодът може да бъде ползван еднократно и в рамките на определен от търговеца срок, който срок във всички случаи се съобщава на ползвателя заедно с предоставянето на промокода. Определени промокодове могат да бъдат ползвани многократно, като това обстоятелство задължително се посочва от търговеца при предоставяне на съответния промокод. В общия случай промокодът не може да бъде ползван за покупка на стока или стоки, които се намират в период на промоция или чиято цена е намалена по друг повод. Определени промокодове могат да бъдат ползвани за покупка на стока или стоки с намалена цена, като това обстоятелство задължително се посочва от търговеца при предоставяне на съответния промокод.

7. Поръчка и закупуване на стоки и услуги, представени на сайта

Ползвателят има право да поръчва стоки и услуги, представени на сайта. Поръчки могат да правят само ползватели, които (1) са приели общите условия и (2) са навършили 18 години. При извършването на поръчка ползвателят има право да избере съответните стоки и/или услуги и тяхното количество. Ползвателят също така може да избере начина на плащане, както и начина за доставка на стоката според предложените на сайта варианти. В случай, че ползвателят предпочита да получи стоката в офис на куриерска фирма "Спиди" АД, това може да бъде отбелязано в полето за пояснения и допълнителна информация. Ползвателят има право да промени избраните от него стоки и/или услуги във всеки момент преди завършването на поръчката.

От сайта могат да бъдат закупувани единствено стоки, за които системата позволява да бъдат добавяни в "количката". "Количката" представлява списък с избраните до момента стоки преди завършване на поръчката, обозначен на сайта със симовола на количка за пазаруване.

При извършването на поръчка от сайта ползвателят-купувач влиза в договорни отношения с търговеца, касаещи конкретната покупко-продажба. Тези договорни отношения са регулирани от действащото законодателство и от настоящите общи условия. Договорът за продажба от разстояние между търговеца и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на търговеца.

Търговецът потвърждава извършената от ползвателя-купувач поръчка чрез телефонно обаждане до посочения от ползвателя-купувач телефонен номер за връзка. Единствено потвърждаването чрез телефонно обаждане се смята за потвърждаване на дадената поръчка от страна на търговеца. Допълнително потвърждаване на извършената от ползвателя-купувач поръчка може да бъде извършено и чрез изпращане на автоматизирано писмо до посочения от  ползвателят-купувач адрес на електронна поща.

При допуснати технически грешки при публикуването или обновяването на информация на сайта, както и при изчерпани наличности от съответния продукт, търговецът има право да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обещетение на ползвателя от какъвто и да било вид и в какъвто и да било размер. В тези случаи ползвателят изрично се съгласява, че единственото задължение на търговеца е да възстанови изцяло сумите, заплатени или депозирани от ползвателя, ако има такива.

8. Плащане и фактуриране на закупени стоки и услуги

Поръчана от сайта стока и/или услуга може да бъде заплатена от купувача на търговеца чрез един от следните способи: (1) пощенски паричен превод при доставка с куриер и (2) плащане с банкова карта. В случай, че поръчана от сайта стока и/или услуга се заплаща изцяло или частично с подаръчен ваучер, приложими  са условията по т. 6 по-горе. В определени случаи или за определени стоки е възможно някой от посочените способи за плащане да не е приложим. Плащанията се извършват единствено в български лева.

С приемането на настоящите общи условия купувачът изрично и безусловно се съгласява и задължава във всички случаи, освен при плащане чрез пощенски паричен превод при доставка с куриер, да заплаща на търговеца авансово и в пълен размер продажната цена на всяка поръчана стока.

При плащане чрез пощенски паричен превод при доставка с куриер, купувачът в момента на доставката предава на куриера в брой цялата дължима сума по доставката и нарежда по електронен път или писмено на хартиен носител сумата да бъде изплатена в брой на получателя без никаква удръжка. Максималният размер на плащане чрез пощенски паричен превод е 10000,00 лв. (десет хиляди лева). При плащане чрез пощенски паричен превод търговецът не издава фискална касова бележка (фискален бон) на купувача. Плащането се удостоверява с издаване на разписка за прием на паричен превод от куриера на купувача. Разписката за прием на паричен превод замества фискалния бон във всички случаи, когато фискален бон се изисква за удостоверяване на договора между търговеца и купувача, например при упражняване на право на отказ или при предявяване на рекламация.

При плащане с банкова карта, купувачът използва банкова карта, за да заплати на търговеца цялата сума по поръчката. При плащане с банкова карта е възможно на платеца да бъдат начислени банкови такси и/или комисионни. Във всички случаи такива такси и комисионни са за сметка на платеца. При плащане с банкова карта търговецът следва да получи по своята банкова сметка сума, равна на сумата по направената поръчка и/или по издадената фактура. Поръчаните стоки и услуги се доставят след като сумата от плащането с банкова карта бъде получена по сметката на търговеца или след като плащането бъде потвърдено от институция, оторизирана да администрира преводи със съответната банкова карта.

В случай на плащане с банкова карта преди потвърждение за наличност на стоката, когато стоката не е налична, търговецът възстановява заплатената от купувача сума чрез механизма за възстановяване на суми на институцията, оторизирана да администрира преводи със съответната банкова карта.

За извършените продажби търговецът издава съответната нормативно изискуема документация, включително фискален бон и/или данъчна фактура. В случаите на плащане чрез пощенски паричен превод при доставка с куриер, търговецът не издава фискален бон, а плащането се удостоверява с издаване на разписка за прием на паричен превод от куриера.

В случай, че купувачът изисква издаването на фактура, той следва да го заяви в хода на процедурата по поръчка чрез сайта, както и да попълни съответните данни. Издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) дни от датата на покупка. След изтичане на този срок търговецът няма ангажимент за издаване на фактура или за корекция по вече издадена фактура.

9. Доставка на закупени стоки

Доставките на закупени от сайта стоки се извършва чрез куриерка фирма "Спиди" АД. Стоката се доставя до адреса за доставка, посочен от купувача, при условията, посочени по-долу. Доставките се извършват само до адреси на територията на Република България.

Обработката и изпращането на поръчки, заплащани чрез пощенски паричен превод при доставка с куриер, се извършва в рамките на 3 (три) работни дни след потвърждаване на поръчката от страна на търговеца. Обработката и изпращането на поръчки, заплащани авансово с банкова карта, се извършва в рамките на 3 (три) работни дни след получаване на сумата по сметката на търговеца или след като плащането бъде потвърдено от институция, оторизирана да администрира преводи със съответната банкова карта. Обработените и изпратени поръчки се доставят съгласно сроковете за доставки на "Спиди" АД. Доставки до определени населени места могат да изискват по-дълги от посочените срокове в зависимост от графика на куриерската фирма за района.

Посочените срокове за доставка се прилагат в случай, че не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от куриерската фирма. Освен в случаите на поръчки, заплащани чрез пощенски паричен превод при доставка с куриер, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка, ако такава е приложима.

Търговецът има право да удължава посочените срокове за доставка с до 7 дни без да информира предварително купувача, както и да удължава сроковете с над 7 дни след предварително одобрение от страна на купувача. Доставки до определени населени места могат да отнемат повече от посочените срокове в зависимост от графика на куриерската фирма за района.

Всички поръчки на стойност над 90,00 лв. (деветдесет лева) се доставят безплатно, освен ако за конкретната стока не е посочено друго, в които случаи търговецът посочва цената за доставка. Поръчки на стойност под 90,00 лв. (деветдесет лева) се доставят на фиксирана цена за доставка от 5,80 лв. (пет лева и осемдесет стотинки).

Доставката се извършва чрез куриерска фирма "Спиди" АД. Доставката се извършва до място, достъпно за товарен бус. Доставката не включва качване до дома на купувача и/или друга услуга, свързана с преноса на стоката след нейното разтоварване от превозното средство. Доставката се извършва в работни дни и без точен час в рамките на посочения ден за доставка.

Търговецът има право да променя подизпълнителя (куриерската фирма), извършващ доставката на стоката, без да информира предварително купувача, доколкото не се променя начинът на доставка.

При доставка на стока купувачът (или упълномощеното от него лице) е длъжен незабавно да я прегледа пред лицето, извършващо доставката. В случай, че купувачът (или упълномощеното от него лице) констатира несъответствие между закупената стока и действително доставената стока, явни недостатъци, липса на окомплектовка или на някой от нормативно изискуемите документи, купувачът незабавно информира лицето, извършващо доставката. В случай, че купувачът (или упълномощеното от него лице) не направи това, стоката се смята за одобрена от купувача и той губи правото да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, с непълна окомплектовка или без някой от нормативно изискуемите документи. Търговецът не носи отговорност за горепосочените несъответствия в случай, че не са обявени от купувача (или упълномощеното от него лице) на куриера и/или на лицето, извършващо доставката.

При доставка на стока купувачът или упълномощено от него лице (от една страна) и лицето, извършващо доставката (от друга страна) подписват документ, удостоверяващ приемо-предаването на съответната стока. Получаването на стоката става само след подписване на горепосочения документ от страна на купувача или упълномощеното от него лице.

Доставките се извършват лично до лицето, посочено като купувач на стоката съгласно направената чрез сайта поръчка. При невъзможност или затруднение за връчване лично на това лице, пратките се връчват, както следва: (1) при предоставен служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват имената и длъжността на лицето, получило пратката и (2) при предоставен домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват имената на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. Във всички случаи получателят на стоката се идентифицира с документ за самоличност.

При първоначална невъзможност за доставка на пратката не по вина на търговеца или на куриера (например в случаите, когато на адреса няма никой или получателят неоснователно отказва да приеме доставката), извършващият доставката се свързва с купувача на посочения от него телефон за връзка за уточняване на следваща дата за доставка. Условията за доставка на следваща дата се определят от куриерската фирма и е възможно да включват допълнителна такса за доставка, която се поема изцяло от купувача. Търговецът и/или куриерът не носят отговорност за неизпълнение на доставка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни или неточни данни, включително когато е посочил непълен, неточен, неверен или несъществуващ адрес.

Търговецът не носи отговорност пред купувача в случай, че доставката не може да се осъществи поради изчерпване на наличните количества от определената стока или поради забавяне на доставки от страна на вносителя или производителя на стоката.

За определени стоки е възможно да бъдат поръчани онлайн и да бъдат получени от купувача във физически търговски обект на търговеца. На сайта тази възможност е обозначена като "Получаване от магазина". Получаването е възможно единствено в следния обект на търговеца: гр. София, бул. "Симеоновско шосе" 130, магазин "Averoom". Стоката може да бъде получена след потвърждаване на поръчката от страна на търговеца. При получаване на стоката от обект на търговеца е нужно купувачът да направи съответната поръчка чрез сайта, като попълни всички изискуеми от системата данни. Заплащането на поръчката може да бъде извършено както авансово (с банкова карта), така и на място преди получаване на стоката. Стоката следва да бъде взета от купувача в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на потвърждение на поръчката от страна на търговеца. Получаването на стоката става в работното време на търговския обект, посочено на страницата за контакт на сайта. Получаването на стоката се извършва от лицето, посочено в поръчката като купувач, след представяне на документ за самоличност и номер на поръчка. При получаването на стоката между купувача и представител на търговеца се подписва документ, удостоверяващ приемо-предаването на съответната стока. Търговецът не носи отговорност за непотърсена и/или невзета в срок стока. След изтичане на срока за вземане търговецът има право да начислява на купувача такса за съхранение в размер на 1,00 лв. (един лев) на ден за всеки артикул от поръчката.

10. Отказ на потребител от договор, сключен от разстояние

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП. Съгласно закона, този отказ може да бъде направен в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя. Когато потребителят е поръчал различни стоки с една поръчка, които се доставят отделно, 14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на последната стока. При доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, 14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на последната партида или част.

Търговецът предоставя на потребителите удължен 30-дневен срок, в който могат да упражнят правото си на отказ от договор, сключен от разстояние. 30-дневният срок започва да тече съгласно условията, изброени в предходния абзац.

Възможността за отказ от договор, сключен от разстояние, е приложима единствено за физически лица - потребители по смисъла на ЗЗП.

При упражняване на правото на отказ потребителят е задълължен да върне на търговеца стоката в нейната оригинална опаковка и в запазен търговски вид, с всички аксесоари, принадлежности, документи и етикети, както и с оригиналния документ за покупката (касова бележка, данъчна фактура, разписка за прием на паричен превод от куриера на купувача). Търговецът не възстановява на потребителя стойността на стоката преди да получи стоката от потребителя в горепосочения вид. Разходите, свързани с връщането на стоката от потребителя на търговеца, се поемат от потребителя. До предаването на стоката обратно на търговеца, рискът от случайно погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

За да упражни правото си на отказ, потребителят следва да уведоми търговеца писмено (по електронната поща, чрез пощенска или куриерска услуга) в рамките на горепосочения 30-дневен срок. Уведомлението следва да съдържа (1) данните на търговеца (посочени са в началото на настоящите общи условия и в стандартния формуляр по-долу) и данните на потребителя (имена, пощенски адрес, адрес на електронна поща, телефон за контакт), (2) точно посочване на стоката или услугата, за която се отнася отказът, както и изрично изявление, че потребителят се отказва от договора относно тази стока или услуга, (3) датата на поръчка и датата на получаване на стоката или услугата от потребителя, (4) датата на подаване на уведомлението и (5) подпис на потребителя, когато уведомлението се изпраща на хартиен носител. Уведомлението следва да съдържа и информация относно банковата сметка на потребителя, към която търговецът може да направи възстановяване на заплатени суми.

Търговецът възстановява стойността на стоката или услугата в срок до 14 дни от получаване на уведомлението от потребителя. Търговецът възстановява заплатени от потребители суми единствено по банков път, поради което потребителят (лицето, чиито данни са посочени на издадената от търговеца фактура) следва да посочи своя собствена банкова сметка. С приемането на настоящите общи условия потребителят изразява изричното си съгласие по чл. 54, ал. 2 от ЗЗП платежното средство, чрез което търговецът да му възстанови заплатени от него суми при отказ от договор от разстояние, да бъде банков превод.

Ако стоката бъде върната на търговеца в състояние, в което не може да бъде продадена като нова, търговецът има право да изиска от потребителя определена сума за да приведе стоката в първоначалния вид (когато това е възможно) или за да покрие разликата в цената при продажбата на стоката като ползвана. Сумата се приспада от сумата, която търговецът следва да върне на потребителя.

В гореописания случай потребителят има право да оттегли отказа си и да заяви стоката да му бъде доставена отново, като разноските за повторната доставка са за негова сметка.

Когато отказът е от договор с предмет подаръчен ваучер, търговецът ще приеме такъв отказ единствено в случаите, когато съответният ваучер (1) не е ползван от потребителя и (2) не е изтрито сивото поле с код на гърба на ваучера. Условията по предходното изречение не изключват възможността търговецът да не приеме отказ от такъв договор на друго основание съгласно приложимото законодателство и настоящите общи условия.

Състоянието, в което стоката не може да бъде продадена като нова, включва повредена или непълна опаковка, следи от ползване и износване (например драскотини или охлузвания), следи от падане или от токов удар, липса на аксесоари и окомплектовка, липса на  гаранция или оригинална документация. При приемане на стока в подобно състояние търговецът съставя протокол, в който описва състоянието на стоката. Протоколът може да бъде допълнен със снимков материал. Съставянето на протокол при получаване на стоката не изключва възможността търговецът да изпрати стоката до оторизиран сервизен център или до вносителя за допълнителни експертиза и заключение.

След получаване на стока в гореописаното състояние и съставяне на протокол, търговецът уведомява потребителя за състоянието на стоката при нейното доставяне и за определената сума за приспадане от сумата, която търговецът следва да върне на потребителя.

Потребителят няма право на отказ от договора от разстояние в случаите по чл. 57 от ЗЗП, включително по чл. 57, т. 5 от ЗЗП, когато поради разпечатването на стоката или нейното изпробване същата не може да бъде върната по съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. Такива са например (но не изчерпателно) случаите при покупка на стоки като:

- подплънки, силиконови зърна и други аксесоари за гърди;

- биберони, залъгалки, бебешки шишета и контейнери за кърма;

- храна, включително адаптирано мляко;

- нокторезачки и ножички за нокти, термометри, гребени и четки за коса, аспиратори за нос;

- уреди за лична хигиена като четки за зъби и орални душове, глави и награйници за тях;

- помпи за кърма.

Потребителите могат да се запознаят с информацията съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 - 10 от ЗЗП на тази препратка чрез стандартните указания за упражняване на правото на отказ съгласно приложение № 7 от ЗЗП.

За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП по-долу:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До: "ИВЕНТАС" ЕООД; ЕИК: 131365343, номер по ЗДДС: BG 131365343, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. "Симеоновско шосе" № 130; тел. 02 955 5115; адрес на електронна поща: e-shop@iventas.bg.

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава. 

Бланка на стандартния формуляр за упражняване право на отказ можете да изтеглите от тук.

11. Законова и търговска гаранция, рекламация и гаранционно обслужване на закупените стоки, алтернативно решаване на спорове с потребители

Всички потребителски стоки, предлагани на сайта, имат законоустановена гаранция за съответствие с договора за продажба съгласно Глава трета на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС).

Представянето на валиден документ за закупуването на стоката е задължително условие за предявяването на рекламация в гаранционен срок. В случаите на плащане чрез пощенски паричен превод при доставка с куриер, този документ е разписката за прием на паричен превод от куриера на купувача.

Рекламацията на стока, закупена от потребители чрез сайта, се извършва по реда на ЗПЦСЦУПС и в съответствие със сроковете и условията на предоставената търговска гаранция. Наличието на търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция. Адресът на търговеца за предявяване на рекламации е: гр. София, гр. София, район Лозенец, бул. "Симеоновско шосе" № 130. Потребителите могат да получат информация във връзка с предявяването на рекламации и на телефон 02 955 5115, както и чрез формата за изпращане на съобщения, налична на страницата за контакт.

Жалби на потребители по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗЗП могат да бъдат изпращани до адреса на управление или до адреса на електронна поща на търговеца, посочени в т. 2 по-горе.

С всеки доставен електроуред, подлежащ на гаранционно обслужване, търговецът предоставя гаранционна карта. Възможно е гаранционната карта да не е попълнена, например когато се намира във фабричната опаковка на стоката. Гаранционната карта съдържа данни относно стоката (например модел и сериен номер) и относно приложимия гаранционен срок.

Във всички случаи гаранцията не покрива компоненти на стоката, които имат характер на консумативи, например батерии, филтри, пълнители и др. В някои случаи гаранцията не покрива и компоненти на стоката, които могат да се отделят от нея при нормалната употреба на стоката, например адаптери, капаци и купи. Гаранцията не покрива и случаите на износване на стоките, причинено от обичайната им употреба.

Гаранционното обслужване се извършва единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове и след представяне на свързаната с гаранцията документация и окомплектовка на стоката. С приемането на настоящите общи условия купувачът потвърждава, че е наясно с обстоятелството, че предоставянето на гаранции и на гаранционно обслужване на предлаганите от търговеца стоки са свързани и със задължения на трети лица, например вносители, дистрибутори и оторизирани сервизи.

Гаранцията губи валидност в следните случаи: (1) при загубен документ за продажба или загубена гаранционна карта; (2) при опит за ремонт от неоторизирано лице или в неоторизиран сервизен център; (3) при повреди, причинени от неправилна експлоатация на стоката; (4) при нарушаване на физическата или техническа цялост на стоката; (5) при механично, химическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на стоката.

С приемането на настоящите общи условия потребителят изрично се съгласява, че търговецът няма задължение да организира и извършва извънгаранционно обслужване на закупени от него стоки. При нужда от извънгаранционно обслужване е препоръчително потребителят да се обръща към оторизирания сервиз, вносителя или дистрибутора на съответната марка.

Информация, предоставяна на потребителите съгласно чл. 181н, ал. 1 ЗЗП: Орган за алтернативно решаване на спорове (АРС) по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите, чийто уебсайт се намира на адрес: www.kzp.bg.

Информация, предоставяна на потребителите съгласно чл. 181н, ал. 4 ЗЗП: При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, можете да ползвате и платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС) на Европейската комисия, чийто уебсайт се намира на този адрес: 

www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

12. Други

Администраторът има право да променя технологията и дизайна на сайта без предварително или последващо известяване на ползвателите.

Сайтът се управлява от администратора от офиса му в гр. София, Република България и съгласно законодателството на Република България. Администраторът не гарантира и не декларира, че материалите, публикувани на сайта, както и стоките и услугите, предлагани чрез него, са подходящи и законосъобразни извън територията на Република България. Не се разрешава достъпът до сайта от държави и територии, където такива материали, стоки и услуги са незаконосъобразни.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилага приложимото и действащо законодателство на Република България и на Европейския съюз. Всички спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия, както и във връзка с тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електронния магазин стоки и услуги, ще бъдат решавани с преговори между страните с цел постигане на споразумение. В случай, че между страните не може да бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния да го разгледа съд.