Меню
Количка

Политика за връщане

Отказ на потребител от договор, сключен от разстояние

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП. Съгласно закона, този отказ може да бъде направен в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя. Когато потребителят е поръчал различни стоки с една поръчка, които се доставят отделно, 14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на последната стока. При доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, 14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на последната партида или част.

Търговецът предоставя на потребителите удължен 30-дневен срок, в който могат да упражнят правото си на отказ от договор, сключен от разстояние. 30-дневният срок започва да тече съгласно условията, изброени в предходния абзац.

Възможността за отказ от договор, сключен от разстояние, е приложима единствено за физически лица - потребители по смисъла на ЗЗП.

При упражняване на правото на отказ потребителят е задълължен да върне на търговеца стоката в нейната оригинална опаковка и в запазен търговски вид, с всички аксесоари, принадлежности, документи и етикети, както и с оригиналния документ за покупката (касова бележка, данъчна фактура, разписка за прием на паричен превод от куриера на купувача). Търговецът не възстановява на потребителя стойността на стоката преди да получи стоката от потребителя в горепосочения вид. Разходите, свързани с връщането на стоката от потребителя на търговеца, се поемат от потребителя. До предаването на стоката обратно на търговеца, рискът от случайно погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

За да упражни правото си на отказ, потребителят следва да уведоми търговеца писмено (по електронната поща, чрез пощенска или куриерска услуга) в рамките на горепосочения 30-дневен срок. Уведомлението следва да съдържа (1) данните на търговеца (посочени са в началото на настоящите общи условия и в стандартния формуляр по-долу) и данните на потребителя (имена, пощенски адрес, адрес на електронна поща, телефон за контакт), (2) точно посочване на стоката или услугата, за която се отнася отказът, както и изрично изявление, че потребителят се отказва от договора относно тази стока или услуга, (3) датата на поръчка и датата на получаване на стоката или услугата от потребителя, (4) датата на подаване на уведомлението и (5) подпис на потребителя, когато уведомлението се изпраща на хартиен носител. Уведомлението следва да съдържа и информация относно банковата сметка на потребителя, към която търговецът може да направи възстановяване на заплатени суми.

Търговецът възстановява стойността на стоката или услугата в срок до 14 дни от получаване на уведомлението от потребителя. Търговецът възстановява заплатени от потребители суми единствено по банков път, поради което потребителят (лицето, чиито данни са посочени на издадената от търговеца фактура) следва да посочи своя собствена банкова сметка. С приемането на настоящите общи условия потребителят изразява изричното си съгласие по чл. 54, ал. 2 от ЗЗП платежното средство, чрез което търговецът да му възстанови заплатени от него суми при отказ от договор от разстояние, да бъде банков превод.

Ако стоката бъде върната на търговеца в състояние, в което не може да бъде продадена като нова, търговецът има право да изиска от потребителя определена сума за да приведе стоката в първоначалния вид (когато това е възможно) или за да покрие разликата в цената при продажбата на стоката като ползвана. Сумата се приспада от сумата, която търговецът следва да върне на потребителя.

В гореописания случай потребителят има право да оттегли отказа си и да заяви стоката да му бъде доставена отново, като разноските за повторната доставка са за негова сметка.

Когато отказът е от договор с предмет подаръчен ваучер, търговецът ще приеме такъв отказ единствено в случаите, когато съответният ваучер (1) не е ползван от потребителя и (2) не е изтрито сивото поле с код на гърба на ваучера. Условията по предходното изречение не изключват възможността търговецът да не приеме отказ от такъв договор на друго основание съгласно приложимото законодателство и настоящите общи условия.

Състоянието, в което стоката не може да бъде продадена като нова, включва повредена или непълна опаковка, следи от ползване и износване (например драскотини или охлузвания), следи от падане или от токов удар, липса на аксесоари и окомплектовка, липса на  гаранция или оригинална документация. При приемане на стока в подобно състояние търговецът съставя протокол, в който описва състоянието на стоката. Протоколът може да бъде допълнен със снимков материал. Съставянето на протокол при получаване на стоката не изключва възможността търговецът да изпрати стоката до оторизиран сервизен център или до вносителя за допълнителни експертиза и заключение.

След получаване на стока в гореописаното състояние и съставяне на протокол, търговецът уведомява потребителя за състоянието на стоката при нейното доставяне и за определената сума за приспадане от сумата, която търговецът следва да върне на потребителя.

Потребителят няма право на отказ от договора от разстояние в случаите по чл. 57 от ЗЗП, включително по чл. 57, т. 5 от ЗЗП, когато поради разпечатването на стоката или нейното изпробване същата не може да бъде върната по съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. Такива са например (но не изчерпателно) случаите при покупка на стоки като:

- подплънки, силиконови зърна и други аксесоари за гърди;

- биберони, залъгалки, бебешки шишета и контейнери за кърма;

- храна, включително адаптирано мляко;

- нокторезачки и ножички за нокти, термометри, гребени и четки за коса, аспиратори за нос;

- уреди за лична хигиена като четки за зъби и орални душове, глави и награйници за тях;

- помпи за кърма.

Потребителите могат да се запознаят с информацията съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 - 10 от ЗЗП на тази препратка чрез стандартните указания за упражняване на правото на отказ съгласно приложение № 7 от ЗЗП.

За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП по-долу:

Стандартен текст за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете единствено, ако желаете да се откажете от договора):

- До: "ИВЕНТАС" ЕООД; ЕИК: 131365343, номер по ЗДДС: BG 131365343, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. "Симеоновско шосе" № 130; тел. 02 955 5115; адрес на електронна поща: e-shop@iventas.bg.

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.