Меню
Количка

Условия за поръчка и доставка

Поръчка и закупуване на стоки и услуги, представени на сайта

Ползвателят има право да поръчва стоки и услуги, представени на сайта. Поръчки могат да правят само ползватели, които (1) са приели общите условия и (2) са навършили 18 години. При извършването на поръчка ползвателят има право да избере съответните стоки и/или услуги и тяхното количество. Ползвателят също така може да избере начина на плащане, както и начина за доставка на стоката според предложените на сайта варианти. В случай, че ползвателят предпочита да получи стоката в офис на куриерска фирма "Спиди" АД, това може да бъде отбелязано в полето за пояснения и допълнителна информация. Ползвателят има право да промени избраните от него стоки и/или услуги във всеки момент преди завършването на поръчката.

От сайта могат да бъдат закупувани единствено стоки, за които системата позволява да бъдат добавяни в "количката". "Количката" представлява списък с избраните до момента стоки преди завършване на поръчката, обозначен на сайта със симовола на количка за пазаруване.

При извършването на поръчка от сайта ползвателят-купувач влиза в договорни отношения с търговеца, касаещи конкретната покупко-продажба. Тези договорни отношения са регулирани от действащото законодателство и от настоящите общи условия. Договорът за продажба от разстояние между търговеца и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на търговеца.

Търговецът потвърждава извършената от ползвателя-купувач поръчка чрез телефонно обаждане до посочения от ползвателя-купувач телефонен номер за връзка. Единствено потвърждаването чрез телефонно обаждане се смята за потвърждаване на дадената поръчка от страна на търговеца. Допълнително потвърждаване на извършената от ползвателя-купувач поръчка може да бъде извършено и чрез изпращане на автоматизирано писмо до посочения от  ползвателят-купувач адрес на електронна поща.

При допуснати технически грешки при публикуването или обновяването на информация на сайта, както и при изчерпани наличности от съответния продукт, търговецът има право да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обещетение на ползвателя от какъвто и да било вид и в какъвто и да било размер. В тези случаи ползвателят изрично се съгласява, че единственото задължение на търговеца е да възстанови изцяло сумите, заплатени или депозирани от ползвателя, ако има такива.

Плащане и фактуриране на закупени стоки и услуги

Поръчана от сайта стока и/или услуга може да бъде заплатена от купувача на търговеца чрез един от следните способи: (1) пощенски паричен превод при доставка с куриер и (2) плащане с банкова карта. В случай, че поръчана от сайта стока и/или услуга се заплаща изцяло или частично с подаръчен ваучер, приложими  са условията по т. 6 по-горе. В определени случаи или за определени стоки е възможно някой от посочените способи за плащане да не е приложим. Плащанията се извършват единствено в български лева.

С приемането на настоящите общи условия купувачът изрично и безусловно се съгласява и задължава във всички случаи, освен при плащане чрез пощенски паричен превод при доставка с куриер, да заплаща на търговеца авансово и в пълен размер продажната цена на всяка поръчана стока.

При плащане чрез пощенски паричен превод при доставка с куриер, купувачът в момента на доставката предава на куриера в брой цялата дължима сума по доставката и нарежда по електронен път или писмено на хартиен носител сумата да бъде изплатена в брой на получателя без никаква удръжка. Максималният размер на плащане чрез пощенски паричен превод е 10000,00 лв. (десет хиляди лева). При плащане чрез пощенски паричен превод търговецът не издава фискална касова бележка (фискален бон) на купувача. Плащането се удостоверява с издаване на разписка за прием на паричен превод от куриера на купувача. Разписката за прием на паричен превод замества фискалния бон във всички случаи, когато фискален бон се изисква за удостоверяване на договора между търговеца и купувача, например при упражняване на право на отказ или при предявяване на рекламация.

При плащане с банкова карта, купувачът използва банкова карта, за да заплати на търговеца цялата сума по поръчката. При плащане с банкова карта е възможно на платеца да бъдат начислени банкови такси и/или комисионни. Във всички случаи такива такси и комисионни са за сметка на платеца. При плащане с банкова карта търговецът следва да получи по своята банкова сметка сума, равна на сумата по направената поръчка и/или по издадената фактура. Поръчаните стоки и услуги се доставят след като сумата от плащането с банкова карта бъде получена по сметката на търговеца или след като плащането бъде потвърдено от институция, оторизирана да администрира преводи със съответната банкова карта.

В случай на плащане с банкова карта преди потвърждение за наличност на стоката, когато стоката не е налична, търговецът възстановява заплатената от купувача сума чрез механизма за възстановяване на суми на институцията, оторизирана да администрира преводи със съответната банкова карта.

За извършените продажби търговецът издава съответната нормативно изискуема документация, включително фискален бон и/или данъчна фактура. В случаите на плащане чрез пощенски паричен превод при доставка с куриер, търговецът не издава фискален бон, а плащането се удостоверява с издаване на разписка за прием на паричен превод от куриера.

В случай, че купувачът изисква издаването на фактура, той следва да го заяви в хода на процедурата по поръчка чрез сайта, както и да попълни съответните данни. Издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) дни от датата на покупка. След изтичане на този срок търговецът няма ангажимент за издаване на фактура или за корекция по вече издадена фактура.

Доставка на закупени стоки

Доставките на закупени от сайта стоки се извършва чрез куриерка фирма "Спиди" АД. Стоката се доставя до адреса за доставка, посочен от купувача, при условията, посочени по-долу. Доставките се извършват само до адреси на територията на Република България.

Обработката и изпращането на поръчки, заплащани чрез пощенски паричен превод при доставка с куриер, се извършва в рамките на 3 (три) работни дни след потвърждаване на поръчката от страна на търговеца. Обработката и изпращането на поръчки, заплащани авансово с банкова карта, се извършва в рамките на 3 (три) работни дни след получаване на сумата по сметката на търговеца или след като плащането бъде потвърдено от институция, оторизирана да администрира преводи със съответната банкова карта. Обработените и изпратени поръчки се доставят съгласно сроковете за доставки на "Спиди" АД. Доставки до определени населени места могат да изискват по-дълги от посочените срокове в зависимост от графика на куриерската фирма за района.

Посочените срокове за доставка се прилагат в случай, че не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от куриерската фирма. Освен в случаите на поръчки, заплащани чрез пощенски паричен превод при доставка с куриер, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка, ако такава е приложима.

Търговецът има право да удължава посочените срокове за доставка с до 7 дни без да информира предварително купувача, както и да удължава сроковете с над 7 дни след предварително одобрение от страна на купувача. Доставки до определени населени места могат да отнемат повече от посочените срокове в зависимост от графика на куриерската фирма за района.

Всички поръчки на стойност над 90,00 лв. (деветдесет лева) се доставят безплатно, освен ако за конкретната стока не е посочено друго, в които случаи търговецът посочва цената за доставка. Поръчки на стойност под 90,00 лв. (деветдесет лева) се доставят на фиксирана цена за доставка от 5,50 лв. (пет лева и петдесет стотинки).

Доставката се извършва чрез куриерска фирма "Спиди" АД. Доставката се извършва до място, достъпно за товарен бус. Доставката не включва качване до дома на купувача и/или друга услуга, свързана с преноса на стоката след нейното разтоварване от превозното средство. Доставката се извършва в работни дни и без точен час в рамките на посочения ден за доставка.

Търговецът има право да променя подизпълнителя (куриерската фирма), извършващ доставката на стоката, без да информира предварително купувача, доколкото не се променя начинът на доставка.

При доставка на стока купувачът (или упълномощеното от него лице) е длъжен незабавно да я прегледа пред лицето, извършващо доставката. В случай, че купувачът (или упълномощеното от него лице) констатира несъответствие между закупената стока и действително доставената стока, явни недостатъци, липса на окомплектовка или на някой от нормативно изискуемите документи, купувачът незабавно информира лицето, извършващо доставката. В случай, че купувачът (или упълномощеното от него лице) не направи това, стоката се смята за одобрена от купувача и той губи правото да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, с непълна окомплектовка или без някой от нормативно изискуемите документи. Търговецът не носи отговорност за горепосочените несъответствия в случай, че не са обявени от купувача (или упълномощеното от него лице) на куриера и/или на лицето, извършващо доставката.

При доставка на стока купувачът или упълномощено от него лице (от една страна) и лицето, извършващо доставката (от друга страна) подписват документ, удостоверяващ приемо-предаването на съответната стока. Получаването на стоката става само след подписване на горепосочения документ от страна на купувача или упълномощеното от него лице.

Доставките се извършват лично до лицето, посочено като купувач на стоката съгласно направената чрез сайта поръчка. При невъзможност или затруднение за връчване лично на това лице, пратките се връчват, както следва: (1) при предоставен служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват имената и длъжността на лицето, получило пратката и (2) при предоставен домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват имената на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. Във всички случаи получателят на стоката се идентифицира с документ за самоличност.

При първоначална невъзможност за доставка на пратката не по вина на търговеца или на куриера (например в случаите, когато на адреса няма никой или получателят неоснователно отказва да приеме доставката), извършващият доставката се свързва с купувача на посочения от него телефон за връзка за уточняване на следваща дата за доставка. Условията за доставка на следваща дата се определят от куриерската фирма и е възможно да включват допълнителна такса за доставка, която се поема изцяло от купувача. Търговецът и/или куриерът не носят отговорност за неизпълнение на доставка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни или неточни данни, включително когато е посочил непълен, неточен, неверен или несъществуващ адрес.

Търговецът не носи отговорност пред купувача в случай, че доставката не може да се осъществи поради изчерпване на наличните количества от определената стока или поради забавяне на доставки от страна на вносителя или производителя на стоката.

За определени стоки е възможно да бъдат поръчани онлайн и да бъдат получени от купувача във физически търговски обект на търговеца. На сайта тази възможност е обозначена като "Получаване от магазина". Получаването е възможно единствено в следния обект на търговеца: гр. София, бул. "Симеоновско шосе" 130, магазин "Averoom". Стоката може да бъде получена след потвърждаване на поръчката от страна на търговеца. При получаване на стоката от обект на търговеца е нужно купувачът да направи съответната поръчка чрез сайта, като попълни всички изискуеми от системата данни. Заплащането на поръчката може да бъде извършено както авансово (с банкова карта), така и на място преди получаване на стоката. Стоката следва да бъде взета от купувача в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на потвърждение на поръчката от страна на търговеца. Получаването на стоката става в работното време на търговския обект, посочено на страницата за контакт на сайта. Получаването на стоката се извършва от лицето, посочено в поръчката като купувач, след представяне на документ за самоличност и номер на поръчка. При получаването на стоката между купувача и представител на търговеца се подписва документ, удостоверяващ приемо-предаването на съответната стока. Търговецът не носи отговорност за непотърсена и/или невзета в срок стока. След изтичане на срока за вземане търговецът има право да начислява на купувача такса за съхранение в размер на 1,00 лв. (един лев) на ден за всеки артикул от поръчката.